Szkoła Podstawowa
im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
z oddziałami gimnazjalnymi
Menu
Przejdź do treści
Menu
Sport
KLASA SPORTOWA
Podstawowe informacje dla rodziców uczniów klasy sportowej w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
           I. Informacje ogólne:
 
   
 1. Naboru uczniów z klasy III, IV, V szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu dokona Szkolna Komisja      Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora.
 2. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego  zgodnie z rozporządzeniem i realizują programy nauczania w całym cyklu      szkolenia  (programy te wchodzą do      szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w szkole).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na      uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (Załącznik Nr 2)
 4. Rodzice  (prawni opiekunowie) dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu  lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Spośród wyłonionych uczniów wybrana zostaje grupa ćwiczebna, która od nowego roku szkolnego będzie stanowić klasę sportową, realizującą zajęcia w wybranych dyscyplinach.
 6. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10 godzin w ciągu tygodnia , w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania zgodnego z podstawą programową, zaś 6 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.
 7. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
 8. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału klasowego.
 9. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle  z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
 10. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania zatwierdzony przez dyrektora  szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
   
I.       Zasady zapisu do klasy sportowej:
   
 1. Kandydatem do klasy  czwartej sportowej może być:
 
·         uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę III, IV, V w Szkole Podstawowej
 
·         wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 
·         wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,
 
   
 1. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.
 2.  
 3. Lista osób przyjętych do  oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia 15 czerwca 2018r.
 
 II.        Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
  
1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisje Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
 
   
 1. W skład komisji wchodzą  nauczyciele wychowania fizycznego uczący w szkole.
 2.  
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
 
·         podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
 
·         prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
 
·         przeprowadza w dniu 13.06.2018r. testy sprawności ogólnej i specjalnej:
 
 
ü  sprawność ogólna obejmuje wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
 
§  Próba szybkości biegowej – bieg na 50  m.
 
§  Próba skoczności (mocy/siły nóg) – skok w dal z miejsca.
 
§  Próba zwinności – bieg wahadłowy 4x10 m.
 
ü  sprawności specjalnej – gry zespołowe - obejmujący min.:
 
§  uderzenie do celu piłki nożnej
 
§  rzut do bramki piłki ręcznej
 
§  podania i chwyty piłki do siatkówki.
 
·         sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
 
   
 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
 2.  
 3. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4.  
 5. Wymagana dokumentacja  dziecka:
 
·         podanie o przyjęcie do klasy sportowej  do 11.06.2018r. (Załącznik Nr 1)
 
·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania Sportu do dnia 21.06.2018r,
 
·         świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły),
 
·    pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej i oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy sportowej do 11.06.2018r. (Załącznik Nr 2)
 
   
 1. Komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
  
III.      Prawa ucznia klasy sportowej:
  
1.  Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce.
 
2.   Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.
 
3.   Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej  jako nieobecność a odnotowywana jest jako” zawody”.
 
4.  Uczeń przestrzega praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.
 
 
IV.    Obowiązki ucznia klasy sportowej.
 
5.      Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
 
6.      Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
 
7.      Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
 
8.    Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach sportowych do których zostanie powołany, a w których bierze udział szkoła.
 
9.     Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
 
10.  Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
 
11.  Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przenoszeni do innej klasy.
 
12.  Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 
 
Rodzic zobowiązuje się do:
 
a. Włączenia się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji obozów i imprez sportowych;
 
b. Monitorowania postępów dziecka w zakresie nauki i sportu.
 
c. Pokrycia kosztów zakupu strojów sportowych.

REPREZENTACJA CHŁOPCÓW VICEMISRZAMI REJONU W MINIPIŁCE RĘCZNEJ

      Reprezentacja chłopców z Naszej Szkoły zajęła drugie miejsce podczas rozgrywanego w dniu 27 marca 2018 roku w  Zamościu półfinału Mistrzostw Województwa Lubelskiego w minipiłce ręcznej.
 
      W turnieju brali udział mistrzowie powiatu hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i zamojskiego grodzkiego. Chłopcy w grupie pokonali uczniów SP Nr 1 Hrubieszów 9 : 6 i SP Nr 2 Zamość 8 : 6 a w finale ulegli gospodarzom turnieju uczniom SP Nr 8 Zamość 4 : 11.
      Naszą Szkołę w Turnieju reprezentowali następujący uczniowie:  Jakub Jurkiewicz, Oliwier Józwa(11), Jakub Jurkiewicz, Szymon Taranowicz(4), Cezary Bezpalko(3), Paweł Stawarski(1),  Michał Szwanc(2), Hubert Kościołko, Wiktor Działa, Bartosz Hawrylak, Michał Kliszcz, Kamil Kulpa i Adam Bartosiewicz.
 
Opiekunem zespołu jest Pan Jacek Kruk.
 
* w nawiasie ilość zdobytych bramek
 
 
GRATULUJEMY!
Mistrzostwo Powiatu w mini piłce ręcznej
REPREZENTACJA CHŁOPCÓW MISTRZAMI POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ
 
 
W rozegranym w dniu 16 marca 2018 roku w Tomaszowie Lubelskim turnieju reprezentacja chłopców z Naszej Szkoły wywalczyła Mistrzostwo Powiatu w mini piłce ręcznej. Chłopcy pokonali rówieśników ze SP Nr 3 Tomaszów Lub.  5 : 4 oraz  SP Nr 2 Tomaszów Lub. 7 : 2 i w kwietniu br. będzie  reprezentować powiat tomaszowski w rozgrywanych w Zamościu Mistrzostwach Rejonu.
 
Naszą Szkołę w Turnieju reprezentowali następujący uczniowie:
 
Oliwier Józwa, Jakub Jurkiewicz, Szymon Taranowicz, Cezary Bezpalko, Paweł Stawarski, Michał Szwanc, Hubert Kościołko, Wiktor Działa, Bartosz Hawrylak, Michał Kliszcz, Kamil Kulpa i Adam Bartosiewicz.
 
Opiekunem zespołu jest Pan Jacek Kruk.
XIV Mistrzostwa Gminy w szachach uczniów szkół podstawowych
W dniu 22 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach odbyły się XIV Mistrzostwa Gminy w szachach uczniów szkół podstawowych. W turnieju uczestniczyło 32 uczniów. Turniej  rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2010, 2007-2009 oraz 2004-2006 z podziałem na chłopców i dziewczęta.
NASI UCZNIOWIE ZAJĘLI NASTĘPUJĄCE MIEJSCA:
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2010
1.   FEDZIORYNA MAGDALENA
2.   SOBOLEWSKA KINGA
3.   TURZYNIECKA GABRIELA
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2010
1.   BARAŃSKI PIOTR
2.   BARDYGA HUBERT
3.   GARBULA MAREK
4.   PYSIEWICZ MICHAŁ
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2007-2009
1.   LEJA OLIWIA
2.   GRABOWSKA DOMINIKA
3.   ZARĘBSKA AMELIA
4.   SOBOLEWSKA MAGDALENA
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2007-2009
1.   KLISZCZ MICHAŁ
2.   HAWRYLAK JAKUB
3.   BARDYGA FABIAN
5.   OKALSKI MICHAŁ
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2004-2006
1.   SMYK KAROLINA
2.   SENDEREK KATARZYNA
3.   NAWROT GABRIELA
4.   KOŚCIOŁKO PATRYCJA
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2004-2006
1.   WRÓBEL JAKUB
2.   FLAK JAKUB
3.   LEJA KACPER
4.   KULPA KAMIL
XVI Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Szachach
W dniu 20 lutego 2018r. odbyły się po raz XVI Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Szachach. Do turnieju zgłosiło się 54 uczniów. Turniej  rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych: rocznik 2010, 2007-2009, 2004-2006 oraz 2002-2003 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Po rozegraniu 132 partii najwyższe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
 
 
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2010
 
   
 1. SOBOLEWSKA KINGA – I a
 2.  
 3. TURZYNIECKA GABRIELA – I b
 4.  
 5. FEDZIORYNA MAGDALENA – I b
 
 
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2010
 
   
 1. BARDYGA HUBERT – I b
 2.  
 3. BARAŃSKI PIOTR – I b
 4.  
 5. PYSIEWICZ MICHAŁ – I b
 
 
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2007-2009
 
   
 1. ZARĘBSKA AMELIA – IV a
 2.  
 3. LEJA OLIWIA – IV a
 4.  
 5. GRABOWSKA DOMINIKA – IV a
 
 
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2007-2009
 
   
 1. BARDYGA FABIAN – IV b
 2.  
 3. KLISZCZ MICHAŁ – IV a
 4.  
 5. OKALSKI MICHAŁ – IV b
 
 
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2004-2006
 
   
 1. KOŚCIOŁKO PATRYCJA – V a
 2.  
 3. SENDEREK KATARZYNA – VII b
 4.  
 5. SMYK KAROLINA – V a
 
 
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2004-2006
 
   
 1. WRÓBEL JAKUB – VI a
 2.  
 3. LEJA KACPER – VI b
 4.  
 5. ULANOWSKI KACPER – VII b
 
 
KATEGORIA DZIEWCZĘTA rocznik 2002-2003
 
   
 1. SZACHNOWSKA KAROLINA
 2.  
 3. KOCIRA MARTYNA
 
 
KATEGORIA CHŁOPCY rocznik 2002-2003
 
   
 1. BARANIECKI KACPER
 
2. CZERNIJ JAKUB
 
3. STAWARSKI MICHAŁ
XIII rozgrywki Ligi Halowej piłki nożnej chłopców
W dniu 04 i 11grudnia 2017 roku przeprowadzone zostały po raz XIII rozgrywki Ligi Halowej piłki nożnej chłopców. W zawodach uczestniczyły drużyny z klas IV-VI. Po rozegraniu 15 spotkań
końcowa kolejność turnieju przedstawia się następująco:
1.  klasa  VI ,,A”
2.  klasa    IV ,,B”
3.  klasa     V ,,B”
4.  klasa      IV ,,A”
5.  klasa      VI ,,B”
6.  klasa      V ,,A”
XVI Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tyszowce uczniów szkół podstawowych w tenisie stołowym
W dniu 27 października 2017 roku po raz XVI odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tyszowce uczniów szkół podstawowych w tenisie stołowym.  W turnieju zorganizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tyszowcach wystartowało 30 uczniów.
 
Uczestnicy turnieju startowali w dwóch kategoriach wiekowych tj. rocznik 2004-2005 oraz rocznik 2006 i młodsi z podziałem na chłopców i dziewczęta.
 
 
Klasyfikacja końcowa turnieju czołowe miejsca zajęli:
 
 

- dziewczęta rocznik 2006 i młodsi:
 
 
1.     Kościołko Patrycja - SP Tyszowce,
 
2.     Kozłowska Oliwia – SP Kazimierówka,
 
3.     Brzezicka Paulina - SP Tyszowce,
 
4.     Jabłońska Weronika - SP Tyszowce,
 
5.     Czernowa Natalia – SP Tyszowce,
 
 

- chłopcy rocznik 2006 i młodsi:
 
 
1.     Gacki Mateusz - SP Tyszowce,
 
2.     Palak Mikołaj - SP Tyszowce,
 
3.     Szwanc Michał - SP Tyszowce,
 
4.     Podgórski Mateusz – SP Tyszowce,
 
5.     Jakubiak Aleks – SP Kazimierówka,

 
 
- dziewczęta rocznik 2004-2005:
1.     Nowosad Monika - SP Tyszowce,
 
2.     Szachnowska Paulina – SP Kazimierówka,
 
3.     Jaroni Dominika – SP Czartowczyk,
 
4.     Szczygielska Aleksandra - SP Tyszowce,
 
5.     Jakimczuk Małgorzata – SP Tyszowce,
 

- chłopcy rocznik 2004-2005:
1.     Stawarski Paweł  - SP Tyszowce,
 
2.     Zarębski Maciej - SP Tyszowce,
 
3.     Sagan Jakub - SP Tyszowce,
 
4.     Zarębski Jan - SP Czartowczyk
5.     Tkaczuk Jakub – SP Przewale,
 

Nagrody dla uczestników turnieju ufundował Urząd Miejski w Tyszowcach.
XVI Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
Sprawozdanie z XVI Mistrzostw Szkoły w tenisie stołowym
W Indywidualnych Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym rozegranych w dniu 24.10.2017 roku startowało 100 uczniów. Uczestnicy turnieju wyłonieni zostali z eliminacji klasowych. Turniej rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych - rocznik 2002-2003 i 2004-2005 oraz rocznik 2006 i młodsi z podziałem na chłopców i dziewczęta.
Czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej turnieju w poszczególnych kategoriach zajęli:

W kategorii chłopców rocznik 2006 i młodsi:
1.      Gacki Mateusz
2.      Palak Mikołaj
3.      Szwanc Michał
4.      Podgórski Mateusz
5.      Kliszcz Michał
6.      Piliszczuk Jakub
W kategorii dziewcząt rocznik 2006 i młodsze:
 1. Kościołko     Patrycja
 2. Brzezicka     Paulina
 3. Czernoba     Natalia
 4. Jabłońska Weronika
 5. Biedunkiewicz Magdalena
 6. Zarębska Amelia
W kategorii chłopców rocznik 2004-2005:
 1. Zarębski     Maciej
 2. Sagan Jakub
 3. Stawarski     Paweł
 4. Baj Konrad
 5. Flak Jakub
 6. Józwa Oliwier
W kategorii dziewcząt rocznik 2004-2005:
 1. Jakimczuk     Małgorzata
 2. Nowosad     Monika
 3. Szczygielska     Aleksandra
 4. Senderek Katarzyna
 5. Tarcz Weronika
 6. Kawałko Wiktoria
W kategorii dziewcząt rocznik 2002-2003 (oddziały gimnazjalne):
 1. Kozłowska     Gabriela
 2. Wojtowicz     Gabriela
 3. Mikulska     Karolina
 4. Lizut Paulina
 5. Dudzińska Zuzanna
 6. Dyjak Natalia
W kategorii chłopców rocznik 2002-2003 (oddziały gimnazjalne):
 1. Szatkowski     Adrian,
 2. Baraniecki     Kacper,
 3. Majewski     Jakub,
 4. Rosół Maciej,
 5. Zrol Gracjan,
 6. Niewiadomski Jakub.

Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników wręczyła Pani Dyrektor Barbara Badyła.


Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
ul. Kościelna 25
22-630 Tyszowce
tel. fax. 846619688
e-mail. sptyszowce@op.pl
Wróć do spisu treści