Szkoła Podstawowa
im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
z oddziałami gimnazjalnymi
Menu
Przejdź do treści
MenuRekrutacja do projektu
,,W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!"
na rok szkolny 2017/2018

01.09.2017r
„Absolutna szansa”

Sprawozdanie
z realizacji unijnego projektu edukacyjnego „Absolutna szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Realizacja projektu rozpoczęła się 16 września 2013r. i trwać będzie do 30 czerwca 2014 roku. Do projektu w Naszej Szkole została zakwalifikowana grupa 182 uczniów (97 chłopców i 85 dziewczynek), która uczestniczy w następujących zajęciach: z matematyka (76), z j. angielskiego (50), z j. polskiego (16), z przyrody (16), informatyki (14) i logopedii (52).
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze wspierania kompetencji kluczowych, poprzez wdrożenie  zajęć wspierających zainteresowania oraz wyrównujących braki edukacyjne.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Wyższe KK uczniów- udział w kompleksowych zajęciach z przedmiotów matem –przyrodniczych, j.ang, oraz przedmiotów humanistycznych.
2. Zniwelowanie bariery w dostępie do profilaktyki wad wymowy.
3. Rozbudowanie baza dydaktyczno – edukacyjna szkół poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i pomoce dydaktyczno –edukacyjne
4. Zajęcia z matematyki  w klasach  III i VI są obligatoryjne – uczęszczają wszyscy uczniowie tych klas.
5. Zajęcia z języka angielskiego w klasach VI  są obligatoryjne – uczęszczają wszyscy uczniowie tych klas.

Zajęcia są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i odbywają się bez większych zakłóceń. W ramach projektu w maju lub czerwcu planowany jest dla 92 uczniów Naszej Szkoły wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
W październiku i listopadzie w ramach realizacji projektu szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne. Zakupiony sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, z bogatymi treściami i formami przekazu materiału nauczanego, za pomocą technologii ICT.


ABSOLUTNA SZANSA


                              
Gmina Tyszowce
Rozpoczęła realizację projektu pt.:


„Absolutna szansa”


w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu:

Rozszerzona oferta edukacyjna szkół Gminy Tyszowce w obszarze wspierania kompetencji kluczowych i inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez wdrożenie zajęć wspierających zainteresowania oraz wyrównujące braki edukacyjne dla 429 uczniów do 30.VI.2014 r.

Grupa docelowa projektu:

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Tyszowce.


Okres realizacji:

1.VIII.2013 r. – 30.VI.2014 r.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Prowadzenie zajęć wspomagających z przedmiotów podwyższających kompetencje kluczowe uczniów, tj. matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, informatyki, historii, chemii, fizyki.
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych, rekreacyjno-ruchowych.
3. Szkolny Ośrodek Karier w Gimnazjum w Tyszowcach, w którym odbędą się indywidualne konsultacje i poradnictwa oraz doradztwo zawodowe.
4. Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt ICT.Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
ul. Kościelna 25
22-630 Tyszowce
tel. fax. 846619688
e-mail. sptyszowce@op.pl
Wróć do spisu treści