Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach z oddziałami gimnazjalnymi
Menu
Przejdź do treści
Menu
W KRAINIE LEGEND
W dniu 18.06.2018 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie z cyklu „W KRAINIE LEGEND”, organizowane dla uczniów klas I-III przez bibliotekę szkolną.
Uczniowie wysłuchali  regionalnej legendy „O lubelskim Trybunale i czarciej łapie” i odpowiadali na pytania sprawdzające znajomości jej treści.
Następnie uroczyście wręczono nagrody  zwycięzcom licznych konkursów czytelniczych.
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA KLAS I-III
W dniu 13.06. 2018 r. odbył się „KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA KLAS I-III”, zorganizowany przez bibliotekę szkolną we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Celem konkursu była:
promocja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, prezentacja własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
Poszczególne klasy reprezentowali następujący uczniowie:
KLASA I A                                                   KLASA I B
Jakub Romańczuk                                          Piotr Barański
                                                                 Antoni Cisak
                                              
KLASA II A                                                 KLASA II B
Zuzanna Badowska                                       Gabriela Szuwara
Mikołaj Wichlaj                                             Martyna Sinoradzka
KLASA III A                                               KLASA III B
Aleksandra Radomska                                   Karolina Kościołko
Oliwia Dudzińska
Komisja w składzie:
Barbara Badyła - dyrektor szkoły
Ewa Muzyczka - nauczyciel języka polskiego
Magdalena Siwek-pedagog szkolny
Grażyna Dudzińska – nauczyciel bibliotekarz
oceniała płynność i bezbłędność czytania, dykcję, oraz interpretację czytanego tekstu.
Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności czytania i byli dobrze przygotowani. Komisja wyróżniła następujących uczniów:
Piotr Barański– kl. I b
Zuzanna Badowska - kl. II a
Aleksandra Radomska – kl. III a
Bicie rekordu Polski w ilości par tańczących Poloneza
Nasza Szkoła jest już gotowa. Uczniowie dziś mieli generalną próbę tuż przed piątkowym nagraniem Poloneza.
Zapraszamy wszystkich 8 czerwca na godzinę 11 na występ naszej zdolnej młodzieży.
REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZY
Dwie uczennice klasy IIIa
Aleksandra Radomska
Oliwia Dudzińska
godnie reprezentowały naszą szkołę w regionalnym konkursie czytelniczym „Czy znasz…?”, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Konkurs obejmował swoim zasięgiem 4 powiaty: : zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski.
Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, klas I-III.
Obie uczennice  wykazały się dużą wiedzą i zdobyły tytuł laureata powyższego konkursu, a Oliwia Dudzińska otrzymała także wyróżnienie.
KLASA SPORTOWA
Podstawowe informacje dla rodziców uczniów klasy sportowej w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
           I. Informacje ogólne:
 
   
 1. Naboru uczniów z klasy III, IV, V szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu dokona Szkolna Komisja      Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora.
 2. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego  zgodnie z rozporządzeniem i realizują programy nauczania w całym cyklu      szkolenia  (programy te wchodzą do      szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w szkole).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na      uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (Załącznik Nr 2)
 4. Rodzice  (prawni opiekunowie) dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu  lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Spośród wyłonionych uczniów wybrana zostaje grupa ćwiczebna, która od nowego roku szkolnego będzie stanowić klasę sportową, realizującą zajęcia w wybranych dyscyplinach.
 6. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10 godzin w ciągu tygodnia , w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania zgodnego z podstawą programową, zaś 6 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.
 7. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
 8. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału klasowego.
 9. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle  z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
 10. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania zatwierdzony przez dyrektora  szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
   
I.       Zasady zapisu do klasy sportowej:
   
 1. Kandydatem do klasy  czwartej sportowej może być:
 
·         uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę III, IV, V w Szkole Podstawowej
 
·         wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 
·         wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,
 
   
 1. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.
 2.  
 3. Lista osób przyjętych do  oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia 15 czerwca 2018r.
 
 II.        Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
  
1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisje Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
 
   
 1. W skład komisji wchodzą  nauczyciele wychowania fizycznego uczący w szkole.
 2.  
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
 
·         podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
 
·         prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
 
·         przeprowadza w dniu 13.06.2018r. testy sprawności ogólnej i specjalnej:
 
 
ü  sprawność ogólna obejmuje wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
 
§  Próba szybkości biegowej – bieg na 50  m.
 
§  Próba skoczności (mocy/siły nóg) – skok w dal z miejsca.
 
§  Próba zwinności – bieg wahadłowy 4x10 m.
 
ü  sprawności specjalnej – gry zespołowe - obejmujący min.:
 
§  uderzenie do celu piłki nożnej
 
§  rzut do bramki piłki ręcznej
 
§  podania i chwyty piłki do siatkówki.
 
·         sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
 
   
 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
 2.  
 3. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4.  
 5. Wymagana dokumentacja  dziecka:
 
·         podanie o przyjęcie do klasy sportowej  do 11.06.2018r. (Załącznik Nr 1)
 
·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania Sportu do dnia 21.06.2018r,
 
·         świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły),
 
·    pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej i oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy sportowej do 11.06.2018r. (Załącznik Nr 2)
 
   
 1. Komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
  
III.      Prawa ucznia klasy sportowej:
  
1.  Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce.
 
2.   Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.
 
3.   Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej  jako nieobecność a odnotowywana jest jako” zawody”.
 
4.  Uczeń przestrzega praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.
 
 
IV.    Obowiązki ucznia klasy sportowej.
 
5.      Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
 
6.      Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
 
7.      Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
 
8.    Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach sportowych do których zostanie powołany, a w których bierze udział szkoła.
 
9.     Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
 
10.  Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
 
11.  Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przenoszeni do innej klasy.
 
12.  Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 
 
Rodzic zobowiązuje się do:
 
a. Włączenia się materialnie i organizacyjnie w pomoc przy organizacji obozów i imprez sportowych;
 
b. Monitorowania postępów dziecka w zakresie nauki i sportu.
 
c. Pokrycia kosztów zakupu strojów sportowych.

"Mistrz Ortografii 2018”
          Tradycyjnie już, w kwietniu  zorganizowany został Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 1-3  „Mistrz  Ortografii”. 51 uczestników ze szkół podstawowych gminy Tyszowce  ubiegało się o tytuł „Mistrza Ortografii 2018”. Po uroczystym rozpoczęciu konkursu przez  panią dyrektor Barbarę Badyła, która życzyła wspaniałych wyników i miłego pobytu w naszej szkole uczniowie przystąpili do konkursu. Uzupełniali tekst z lukami i rozwiązywali test ortograficzny. W komisji , która sprawdzała prace uczniów pracowały panie: Maria Jurkiewicz SP Tyszowce, Małgorzata Osuch SP Przewale, Bożena Obszyńska SP Tyszowce, Barbara Dziki SP Czartowczyk, Krystyna Gąsior SP Tyszowce, Danuta Kraś SP Przewale.
 
 
 
Każdy z uczestników  konkursu  otrzymał dyplom za udział i słodkości ufundowane przez panią dyrektor szkoły Barbarę Badyła.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Organizator konkursu: Maria Bartosiewicz
Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III „WIOSNA Z POEZJĄ”
                 Dnia 26.03.2018r.w Szkole Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach odbył się Szkolny  Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III   „WIOSNA Z POEZJĄ” . Wszystkich  serdecznie  przywitała dyrektor szkoły  pani Barbara Badyła.
Celem konkursu było: rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści poetyckich,  wyłonienie uczniów z uzdolnieniami recytatorskimi, uwrażliwienie na piękno polskiej poezji, wzbudzanie zainteresowania poezją,  wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 
W konkursie wzięło udział 21  uczniów, których umiejętności interpretacyjne oceniło jury w składzie:
 
Przewodniczący jury p. Agnieszka Niedźwiedź- nauczyciel języka polskiego.
 
Pani  Wanda Grzeszczuk – dyrektor MGBP w Tyszowcach.
 
Pan  Paweł  Kliszcz- dyrektor SAS w Tyszowcach
 
    
 
Konkurs  przebiegał z podziałem na trzy  grupy wiekowe. Uczniowie recytowali dowolnie wybrany wiersz. Ocenie podlegał stopień opanowania tekstu, intonacja, ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy spotkania głosowali w Plebiscycie Nagroda Publiczności.  Komisja konkursowa podkreślała wysoki poziom konkursu, profesjonalizm i zaangażowanie laureatów etapów klasowych konkursu.

 
Komisja wyłoniła następujących zwycięzców w kategorii– recytacja:
 
I miejsce w  konkursie w kategorii klas III uzyskał  :
 
      Chmielowski  Kamil- uczeń klasy III b- opiekun p. Maria Bartosiewicz
 
II miejsce w konkursie w kategorii klas III uzyskała :
 
      Sobolewska  Magda- uczennica klasy III a- opiekun Bożena Obszyńska  
 
III miejsce w konkursie  w kategorii klas III uzyskała:
 
      Radomska  Aleksandra- uczennica klasy III a- opiekun p. Bożena Obszyńska  
 
 
 
I miejsce w  konkursie w kategorii klas II uzyskała:
 
        Dobrowolska  Emilia- uczennica klasy II a- opiekun p. Maria Jurkiewicz
 
II miejsce w konkursie w kategorii klas II uzyskała:
 
        Badowska  Zuzanna- uczennica klasy II a- opiekun p. Maria Jurkiewicz
 
III miejsce w konkursie  w kategorii klas II uzyskała:
 
        Sinoradzka  Martyna- uczennica klasy II b- opiekun p. Joanna Kościołko
 
      
 
I miejsce w  konkursie w kategorii klas I uzyskał:
 
        Zarębski Jakub- uczeń klasy I a- opiekun p. Danuta Czuchaj
 
II miejsce w konkursie w kategorii klas I uzyskała:
 
       Natalia Kaszucka- uczennica klasy I b- opiekun p. Krystyna Gąsior
 
III miejsce w konkursie  w kategorii klas I uzyskała:
 
       Turzyniecka  Gabriela- uczennica klasy I b- opiekun p. Krystyna Gąsior                      
 

Nagrodę  publiczności zdobyła: Oliwia Dudzińska uczennica klasy III a
 
- opiekun p. Bożena Obszyńska  
 
 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
 
Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom.
 
Dziękujemy Dyrekcji szkoły za ufundowanie nagród oraz  nauczycielom  za przygotowanie uczniów, przeprowadzenie eliminacji klasowych, a także życzliwość i współpracę.

 
Wszystkim serdecznie dziękują organizatorki konkursu: Bożena Obszyńska i  Maria Bartosiewicz.
Konkurs matematyczny MiMak 2018
           22.03.2018r. w naszej szkole odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny "MiMaK 2018". Wzięło w nim udział 16  uczniów klas trzecich z 3 szkół naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 12  zadań. Największą ilość punktów zdobyła uczennica naszej szkoły Aleksandra Radomska i zakwalifikowała się do etapu powiatowego.
 

Opiekunem Oli jest pani Bożena Obszyńska.
 
                    Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym !
REPREZENTACJA CHŁOPCÓW VICEMISRZAMI REJONU W MINIPIŁCE RĘCZNEJ

      Reprezentacja chłopców z Naszej Szkoły zajęła drugie miejsce podczas rozgrywanego w dniu 27 marca 2018 roku w  Zamościu półfinału Mistrzostw Województwa Lubelskiego w minipiłce ręcznej.
 
      W turnieju brali udział mistrzowie powiatu hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i zamojskiego grodzkiego. Chłopcy w grupie pokonali uczniów SP Nr 1 Hrubieszów 9 : 6 i SP Nr 2 Zamość 8 : 6 a w finale ulegli gospodarzom turnieju uczniom SP Nr 8 Zamość 4 : 11.
      Naszą Szkołę w Turnieju reprezentowali następujący uczniowie:  Jakub Jurkiewicz, Oliwier Józwa(11), Jakub Jurkiewicz, Szymon Taranowicz(4), Cezary Bezpalko(3), Paweł Stawarski(1),  Michał Szwanc(2), Hubert Kościołko, Wiktor Działa, Bartosz Hawrylak, Michał Kliszcz, Kamil Kulpa i Adam Bartosiewicz.
 
Opiekunem zespołu jest Pan Jacek Kruk.
 
* w nawiasie ilość zdobytych bramek
 
 
GRATULUJEMY!
Mistrzostwo Powiatu w mini piłce ręcznej
REPREZENTACJA CHŁOPCÓW MISTRZAMI POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ
 
 
W rozegranym w dniu 16 marca 2018 roku w Tomaszowie Lubelskim turnieju reprezentacja chłopców z Naszej Szkoły wywalczyła Mistrzostwo Powiatu w mini piłce ręcznej. Chłopcy pokonali rówieśników ze SP Nr 3 Tomaszów Lub.  5 : 4 oraz  SP Nr 2 Tomaszów Lub. 7 : 2 i w kwietniu br. będzie  reprezentować powiat tomaszowski w rozgrywanych w Zamościu Mistrzostwach Rejonu.
 
Naszą Szkołę w Turnieju reprezentowali następujący uczniowie:
 
Oliwier Józwa, Jakub Jurkiewicz, Szymon Taranowicz, Cezary Bezpalko, Paweł Stawarski, Michał Szwanc, Hubert Kościołko, Wiktor Działa, Bartosz Hawrylak, Michał Kliszcz, Kamil Kulpa i Adam Bartosiewicz.
 
Opiekunem zespołu jest Pan Jacek Kruk.
Aktywność to zdrowie
Zamiast przy komputerze czy przed telewizorem uczniowie z Tyszowiec i okolic spędzali tegoroczne ferie w hali sportowej i na pływalni. Blok zajęć rekreacyjno-ruchowych uzupełniła wizyta wojów z "Drużyny Grodu Czerwień".

W ramach "Aktywnych ferii", które w hali miejscowego liceum zorganizował Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Tyszowce, były gry i zabawy, zawody i konkursy oraz ćwiczenia gimnastyczno-akrobatyczne. Chętni pojechali także na krytą pływalnię do Zamościa, a feryjną ofertę dopełnił pokaz walki wczesnośredniowiecznych wojów z Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego "Drużyna Czerwienia". Każdego dnia uczestnicy otrzymywali słodycze i upominki od sponsorów oraz ciepłe posiłki, które bezpłatnie przygotowywały panie z Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach.

Prowadzący zajęcia, pomysłodawca akcji i trener "Pogoni" Daniel Chwastek cieszy się z wysokiej frekwencji podczas tegorocznych spotkań, która pokazała, że w Tyszowcach nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą się ruszać i czynnie spędzać czas. Przy okazji dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu feryjnych zajęć. Ich organizację wsparli: burmistrz i Gminna Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Tyszowcach, Klub Sportowy "Agros" Zamość, Robert Bondyra, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach Ewelina Sawczuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach Agnieszka Podgórska, Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne "Drużyna Czerwienia" i firma "EDP Renewables".
    
Gdy dzieci i młodzież spędzała wolny czas w Tyszowcach, zawodnicy "Pogoni" szlifowali swoją formę przed nowym sezonem na zgrupowaniach w Poznaniu, Raciborzu i Zakopanem. Na obozach kadry narodowej w zapasach, które się odbyły w Poznaniu i Raciborzu przygotowywał się Adam Gardzioła. Natomiast na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej w Zakopanem było siedmiu najlepszych tyszowieckich młodzików, którzy szkolili się pod okiem mistrza świata i Europy oraz uczestnika Igrzysk Olimpijskich Dariusza Jabłońskiego.

Dzień Babci i Dziadka
          26 stycznia 2018 r. o godzinie 11 w Samorządowym Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Publiczność licznie przybyła na występy.
         Spotkanie uświetnili  zaproszeni goście: pani dyrektor Barbara Badyła, pan burmistrz Mariusz Zając i  ksiądz proboszcz Piotr Kawecki. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Barbara Badyła witając ciepłymi słowami wszystkich zebranych i składając seniorom  życzenia z okazji ich święta. W swym wystąpieniu Burmistrz Tyszowiec p. Mariusz Zajac podkreślił, że tak jak dawniej, tak i dziś babcie i dziadkowie są niezastąpieni,   gotowi poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość, serce ukochanym wnuczętom. Życzył wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.  
     W pięknie udekorowanej sercami sali uczniowie klas I-III pod kierunkiem wychowawczyń: p. Bożeny Obszyńskiej, p. Marii Bartosiewicz, p. Marii Jurkiewicz, p. Joanny Kościołko, p. Danuty Czuchaj i p. Krystyny Gąsior zaprezentowali się w programie artystycznym: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli i składali życzenia. Goście z dumą patrzyli na wnuczęta i gromkimi brawami dziękowali im za występy. Nie jednej babci i dziadkowi łezka zakręciła się w oku. Po części artystycznej dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane laurki oraz kwiaty. Wnuczęta starały się jak najpiękniej wyrazić miłość do swych babć i dziadków. Imprezę uświetnił występ szkolnego zespołu tanecznego klasy I i III przygotowany przez p. Kingę Dyniec.
         Nie zabrakło także słodkiego akcentu wyczarowanego przez naszych niezawodnych rodziców.
Było to wspaniałe południe, pełne wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu oraz tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.
Wyjazd do Parku Wodnego w Chelmie
Wigilia w edukacji wczesnoszkolnej
Uczniowie  z wielkim przejęciem 22 grudnia 2017 r. wzięli udział w klasowych Wigiliach. Odświętnie ubrani, zgromadzeni wokół wspólnie nakrytego stołu składali sobie najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Potem śpiewane były kolędy a uczniowie raczyli się łakociami przygotowanymi przez nich samych lub ich rodziców. Wspólne kolędowanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Sprawiło to wszystkim wiele radości. Życząc sobie wszystkiego co najlepsze uczniowie roześmiani rozeszli się do swoich domów, aby tam pomagać w przygotowaniach do Świąt. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji tego spotkania.
    Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzą uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
wraz z wychowawczyniami.
MIKOŁAJKI W PLACÓWCE OPIKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ W ŁABUNIACH
Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i ich rodzice pokazali swoje ogromne i wrażliwe serca, ponieważ bardzo chętnie wzięli udział w  zbiórce środków czystości, artykułów spożywczych, chemicznych i słodyczy przeznaczonych dla dzieci z  Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Łabuniach. Do akcji włączyli się niektórzy uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.
Zebrane produkty zostały przekazane do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Łabuniach dnia 18 grudnia 2017 r. Tradycja zbiórki darów dla dzieci z Domu Dziecka kultywowana jest w naszej szkole od wielu  lat.
Każde dobro kiedyś do nas wróci.
Wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!
                                                                             Wychowawczynie klas I, II i III
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY przy Kościele
10 grudnia przy  Kościele w Tyszowcach odbył się Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Został on zorganizowany z inicjatywy  Rodziców, Uczniów i Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Podczas kiermaszu  wystawiano rękodzieła przygotowane przez uczniów wspólnie z rodzicami i nauczycielami. Były przepiękne ozdoby świąteczne, aniołki, stroiki, kartki świąteczne, bombki, mikołaje, choinki, szopki bożonarodzeniowe i inne cudeńka. Na stoiskach znalazły się także pachnące, pięknie ozdobione pierniki. Kupujący zachwycali się oryginalnością, starannością i estetyką wykonania ozdób świątecznych. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył się on sukcesem, niemal wszystko zostało sprzedane! Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, docenienie naszej pracy i zakupy dokonane na kiermaszu. Fundusze zebrane podczas kiermaszu zasilą  potrzeby klas.
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM I POMAGAJACYM W ORGANIZACJI KIEMASZU, A W SZCZEGÓLNOŚCI  RODZICOM  UCZNIÓW KLAS I, II i III.
Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017. Zapraszamy za rok!
                                                                                       Wychowawczynie klas I-III
III Powiatowy Konkurs Recytatorski „W krainie wierszy”
Dnia 7 grudnia 2017 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „W krainie wierszy” - Hanna Niewiadomska, Paweł Lasota w Tomaszowie Lubelskim.
Dzięki swojej pracy i umiejętnościom recytatorskim Kamil Chmielowski zajął w konkursie drugie miejsce. Otrzymał dyplom pamiątkowy, nagrodę książkową oraz przyjął gratulacje z rąk Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Ucznia do konkursu przygotowywała pani Maria Bartosiewicz.
Gratulujemy!
Mikołajki w klasach I-III
Chociaż za oknem brak śniegu do  uczniów klas I-III  przyjechał pewien wyczekiwany „ktoś”…… Ten wyczekiwany gość to oczywiście Mikołaj ! Dotarł on do szkoły w towarzystwie  Śnieżynki, która pomagała mu w pracy, z workiem pełnym niespodzianek. Odwiedzili wszystkie klasy rozdając prezenty i cukierki.
 
Czyżby w edukacji wczesnoszkolnej  były same grzeczne dzieci …..?  Odwiedzili również  panią dyrektor, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
 Tradycja obdarowywania się drobnymi prezentami w dniu imienin świętego Mikołaja na stałe wpisała się w naszą szkolną tradycję. Mikołajki to dzień,
na który uczniowie długo czekają, ponieważ przynosi wiele radości i uśmiechów.
 
 Zapraszamy za rok. Na pewno będziemy grzeczni
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE Z RODZICAMI
Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia zagościł w edukacji wczesnoszkolnej w pierwszym tygodniu grudnia, uczniowie wraz z rodzicami, dziadkami i nauczycielami wzięli udział w świątecznych warsztatach. Powstało wiele pięknych, świątecznych prac: świąteczne, aniołki, stroiki, kartki świąteczne, bombki, mikołaje, choinki, szopki bożonarodzeniowe i inne cudeńka. Było mnóstwo twórczej zabawy w prawdziwie świątecznej i miłej atmosferze. Wszystkie świąteczne „cudeńka” zostały przeznaczone na "Kiermasz świąteczny" organizowany przy Kościele parafialnym 10 grudnia 2017 roku.  
 
Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dziadkom za przybycie i wpieranie działań szkoły za zaangażowanie i aktywny udział w warsztatach bożonarodzeniowych.    Dziękujemy mamom, które nie mogły uczestniczyć w warsztatach, ale przyniosły do szkoły stroiki.
 
                                                                                       Wychowawczynie klas I-III
„PIERWSZA GWIAZDKA” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
W pierwszych dniach grudnia uczniowie klas I-III  w  pod opieką pań: Marii Bartosiewicz, Bożeny Obszyńskiej, Joanny Kościołko, Marii Jurkiewicz, Danuty Czuchaj  i Krystyny Gąsior  wybrali się do zamojskiego kina na film „Pierwsza gwiazdka”.   
             Uczniowie wczuli się w bożonarodzeniowy klimat. Obejrzeli historię narodzin Chrystusa opowiedzianą z perspektywy zwierząt. Uważnie śledzili losy małego, odważnego osiołka o imieniu Bo, który tęsknił za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zebrał się na odwagę i uciekł na wolność, by spełnić swe marzenia. Po drodze spotkał ujmującą owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody, oraz gołębia o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma nieco ekscentrycznymi zwierzętami podążali za gwiazdą. Wkrótce stali się niespodziewanymi bohaterami najwspanialszej historii wszech czasów – opowieści o pierwszych świętach Bożego Narodzenia.
Gminny Konkurs Recytatorski „W krainie wierszy”
Dnia 29 listopada 2017 roku odbył się Gminny Konkurs RecytatorskiW krainie wierszy” Hanna Niewiadomska i Paweł Lasota w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyszowcach. Poziom konkursu był bardzo wysoki, uczniowie wspaniale zaprezentowali wybrane utwory polskich poetów i spisali się znakomicie.
W kategorii  klas III:
I miejsce- Kamil Chmielowski klasa III b
II miejsce- Kościołko Julia  klasa III b, Aleksandra Radomska III a
i Eliza Jurkiewicz III a
III miejsce- Huk Kinga  klasa III b, Oliwia Dudzińska i Albert Bochen III a
Wyróżnienie- Julia Majder i Maciek Badowski
Uczniów do konkursu przygotowywała pani Maria Bartosiewicz i pani Bożena Obszyńska
W kategorii  klas I:
II miejsce- Oliwia Sendecka klasa I b
III miejsce- Jakub Zarębski klasa I a
Wyróżnienie- Wiktoria Marszalec I a
Uczniów  do konkursu przygotowywała pani Krystyna Gąsior i pani Danuta Czuchaj
Uczniowie otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe. Gratulujemy, a Kamilowi życzymy wygranej na etapie powiatowym, który odbędzie się w Tomaszowie Lubelskim 7 grudnia 2017 roku. Wszystkim dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły.
Baśń Muzyczna „W Tajemniczej Krainie Krasnali”
     Dnia 25 października 2017 roku dzieci z klasy I a, I b, III a i III b pod opieką pani Krystyny Gąsior, Danuty Czuchaj, Bożeny Obszyńskiej i Marii Bartosiewicz wybrały do Hrubieszowskiego Domu Kultury, gdzie obejrzały baśń muzyczną „W Tajemniczej Krainie Krasnali” w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci i Młodzieży „DUDUŚ” z Łodzi. Wspaniała zabawa, wesołe piosenki, tajemniczy nastrój oraz ciekawa gra aktorów wywoływały uśmiech i zachwyt na twarzach dzieci. Widowisko to dało wiele radości małym widzom, a jednocześnie nauczyło ich właściwego postępowania wobec rówieśników i dorosłych. Na zakończenie odbyło się losowanie biletów, szczęśliwi zwycięscy otrzymali atrakcyjne upominki. Dzieci zapoznały się z pracą aktora na scenie. Miały okazję z bliska przyjrzeć się kostiumom i scenografii.
     Aby dobry nastrój towarzyszył uczniom w powrocie do szkoły, wszyscy obdarowani zostali nagrodami w postaci pięknych, kolorowych balonów.
Wizyta na poczcie
     Trzecioklasiści Szkoły Podstawowej im Jana Kilińskiego po opieką swoich pań, Marii Bartosiewicz i Bożeny Obszyńskiej wybrali się na pocztę. Dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Pocztowego dzieci mogły zajrzeć do pomieszczeń, w których odbywa się codzienna praca pocztowców. Pani Anna Szewczuk opowiedziała dzieciom o historii Poczty Polskiej i kilku ważnych zasadach obowiązujących w zawodzie pocztowca. Uczniowie dowiedzieli się jaką drogę musi pokonać list lub paczka od nadawcy do adresata oraz jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Miłą niespodzianką ze strony Poczty były słodycze dla dzieci oraz „Słownik Ortograficzny” z dedykacją. Trzecioklasiści odwdzięczyli się życzeniami z okazji Światowego Dnia Poczty i wręczyli pracownikom urzędu pocztowego własnoręcznie wykonaną wiązankę ze słoneczników. Wizyta na poczcie była również dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.
Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.
Ostatnia droga "Żołnierzy Niezłomnych" - scenariusz uroczystości

Nasza dzisiejsza uroczystość poświęcona jest bohaterstwu pułkownika Mariana Pilarskiego, ps. „Jar” i porucznika Stanisława Biziora, ps. „Eam”.
Młodzi ludzie często zadają pytania: Czy warto wspominać wydarzenia, które miały miejsce tak dawno? Czy musimy wciąż się zamartwiać, na nowo przeżywać okropieństwa przeszłości?
To, że możemy na co dzień mówić własnym językiem, cieszyć się wolnością, zawdzięczmy właśnie takim Polakom jak Marian Pilarski i Stanisław Bizior.
Tadeusz Kotarbiński powiedział „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości.
Życiorys żołnierzy.
Żołnierze AK-WiN major Marian Pilarski pseudonim "Jar" i jego podkomendny podporucznik Stanisław Bizior pseudonim "Eam" wrócą symbolicznie w miejsca, w których walczyli. Odnalezione w styczniu tego roku szczątki żołnierzy niezłomnych, w tym tygodniu zostaną złożone w krypcie Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy, a wcześniej będą wystawione m.in. w Tyszowcach.

- Marian Pilarski nie tylko działał w naszych okolicach, ale także mieszkał. Tutaj odbył się m.in. publiczny sąd nad nim, a jego rodzina mieszkała tu wiele lat po wojnie - przypomina burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Mieszkańcy gminy będą mogli oddać hołd bohaterom w piątek 13 października o 15.00, gdy trumny ze szczątkami Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora zostaną wystawione w miejscowym kościele. Oprócz modlitwy uczestnicy symbolicznej uroczystości wysłuchają referatu o konspiracyjnej działalności antykomunistycznej, który wygłosi nauczyciel historii miejscowego liceum ogólnokształcącego Henryk Szaruga. Tego samego dnia trumny zostaną przewiezione do Mokregolipia, a w sobotę 14 października złożone w sarkofagu w krypcie bazyliki w Radecznicy.

To tutaj w klasztorze Ojców Bernardynów Marian Pilarski w 1948 roku zawiązał II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, którym kierował. Ocenia się, że była to największa struktura konspiracyjna po 1947 roku. W sztabie, który znajdował się w klasztorze, konspiratorzy składali m.in. uroczyste przysięgi. W kwietniu 1950 roku Marian Pilarski został aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie dwa lata później wykonano na nim wyrok śmierci. Razem z nim został stracony jego podkomendny Stanisław Bizior, który wstąpił do AK w 1942 roku. Po ukończeniu konspiracyjnej podchorążówki był m.in. komendantem Lotnej Żandarmerii Obwodu WiN w Zamościu, a potem także II Inspektoratu Zamojskiego AK. Po aresztowaniu w kwietniu 1950 roku najpierw został osadzony w Zamościu, skąd trafił na Zamek Lubelski, gdzie zginął razem ze swoim dowódcą. Ciała obydwu żołnierzy do stycznia tego roku znajdowały się w nieoznaczonym grobie na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, a w najbliższą niedzielę w asyście kompanii honorowej 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa zostaną złożone w bazylice w Radecznicy.


Lista gości:
1. Mariusz Zając - Burmistrz Tyszowiec.
2. Teresa Chrastina - Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego,

       Sekretarz Gminy Tyszowce.
3. ks. Piotr Kawecki - Proboszcz Parafii św. Leonarda w Tyszowcach.
4. Stefan Medak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach.
5. Paweł Kliszcz - Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach.

Lista gości:
SZAK w Tyszowcach

1. Lucyna Dudziak
2. Teresa Marzec
3. Bronisława Kunasz
4. Teresa Opal ska
5. Anna Chwastek
6. Feliks Podgórski
7. Mieczysław Maliszewski
8. Hanna Hawryluk
9. Bolesław Gruszczyński
10. Tadeusz Bogdanowicz
11. Tadeusz Czuchaj
12. Władysław Rybarczyk
13. Antoni Podgórski
14. Kazimierz Bartnik
15. Maria Bartnik

Spotkanie z policjantem uczniów klas I-III
    5 października 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z Dzielnicowym Posterunku Policji w Tyszowcach, panem Przemysławem Lisem. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić.
    Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Policjant poinformował także uczniów, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi, że nie należy przyjmować niczego od osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce.
    Spotkanie były interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.
Powiatowy Konkurs Recytatorski
     Dnia 4 października 2017 roku uczeń klasy III b Kamil Chmielowski otrzymał wyróżnienie w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Tomasza Zamojskiego w kategorii szkoły podstawowe klas I-III prezentując wiersz „Gąsienica i żuk”.  Do konkursu przygotowywała go pani Maria Bartosiewicz.
Gratulujemy!
Gminny Konkurs Recytatorski


       Dnia 29 września 2017 roku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamojskiego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyszowcach. Swoje umiejętności recytatorskie prezentowały dzieci z naszej szkoły, które zajęły następujące miejsca:
I miejsce- Kamil Chmielowski klasa III b –opiekun pani Maria Bartosiewicz
I miejsce- Aleksandra Radomska klasa III a –opiekun pani Bożena Obszyńska
II miejsce- Oliwia Dudzińska klasa III a- opiekun pani Bożena Obszyńska
III miejsce- Eliza Jurkiewicz klasa III a- opiekun pani Bożena Obszyńska
Wyróżnienie- Albert Bochen klasa III a- opiekun pani Bożena Obszyńska

           

Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy, a Kamilowi i Oli życzymy wygranej na etapie powiatowym, który odbędzie się w Tomaszowie Lubelskim 4 października 2017 roku.
Nasi mistrzowie recytowania
Wycieczka na „Ścieżkę dydaktyczną Witków”
    Dnia 28.09.2017 r. uczniowie klas I-III wraz z opiekunami panią Marią Bartosiewicz, Bożeną Obszyńską, Joanną Kościołko, Marią Jurkiewicz, Krystyną Gąsior, ks. Piotrem Kaweckim, oraz rodzicem panią Magdą Zarębską wybrali się na wycieczkę na „Ścieżkę dydaktyczną” do Witkowa.
 
    Piękna złota polska jesień okazała się być świetnym czasem na leśne wędrówki.  Dla wielu, spośród 90 uczestników było to pierwsze spotkanie z leśnikami. W krótszej wersji ścieżki, wykorzystując informacje zawarte na tablicach edukacyjnych zapoznano uczestników wycieczki z m. in. pracą leśnika, rolą martwego drewna w lesie, fazami rozwojowymi lasu oraz podstawowymi gatunkami zwierząt i roślin żyjących w Mireckich lasach. Ponadto przypomniano zasady dobrego zachowywania w lesie.
 
     Na koniec przygotowano ognisko, w czasie którego można było upiec kiełbaski, wypocząć na łonie natury i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Wszyscy otrzymali foldery Nadleśnictwa Mircze.
 
    Dzieci były bardzo zadowolone z wycieczki i wyraziły chęć udziału w wiosennym sadzeniu lasu. Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Mircze, a w  szczególności panu podleśniczemu Kamilowi Stańko, pani stażystce  Karolinie Walczak, oraz panu  stażyście Tomaszowi  Kiecanie  za przekazanie uczniom fachowej wiedzy o życiu lasu, za zorganizowanie  ogniska  oraz wspaniałą atmosferę, Dziękujemy!
UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „SZPAK”

     Dnia 12 czerwca 2017r. w Zamościu w Zespole Szkół nr 4 odbyła się uroczystość podsumowania trójetapowego Konkursu Matematycznego „Szpak” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu pod patronatem Wydziału Edukacji UM Zamość.
    Głównymi uczestnikami byli laureaci konkursu. Ze Szkoły Podstawowej w Tyszowcach zostali zaproszeni laureaci z klasy IVa: Jakub Pacaj i Mateusz Podgórski oraz pani Anna Szeremeta nauczycielka matematyki, która pracowała z tymi uczniami przygotowując ich do konkursu. W uroczystości wzięli również udział rodzice Kuby i Mateusza.
    Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczycielka matematyki dyplom podziękowania.Dzień Dziecka w naszej szkole

       2 czerwca 2017r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka. Każda klasa miała przygotowaną inną atrakcję.  Uczniowie klasy Va i VIa pod opieką p. Magdaleny Siwek i p. Marii Gnap postanowili pobawić się w starą harcerską grę podchody z zadaniami. Pogoda dopisała i już o 9.00 pierwsza grupa (Va) wyruszyła z zadaniami. Po 20 min. wyruszyła klasa VIa. Na swojej drodze uczniowie spotkali mnóstwo zadań do wykonania. Zadaniem dzieci było m, in.:  dowiedzieć się; ile cm wzrostu ma pani dyrektor szkoły jakie są nazwiska panieńskie pań sprzątaczek, ile schodów znajduje się w naszej szkole, napełnienie butelki pokrzywą, zamiana butów, wysłanie kartki na poczcie, zrobienia zakupów na ognisko, wręczenie kwiatów pierwszej napotkanej kobiecie i przebranie się różne ciekawe stroje. Wszystko miało być udokumentowane zdjęciem.  Śmiechu było co nie miara. Uczniowie klasy VI a wykonali wszystkie zadania.  Dzieci były bardzo zadowolone. Na koniec wszyscy upiekliśmy kiełbaski, które po takim maratonie bardzo wszystkim smakowały. Dzień ten można zaliczyć do bardzo udanych. Podobno ma być rewanż dla uczniów klasy Va .

 A oto zdjęcia, które warto zobaczyć:


Wycieczka w Pieniny

W dniach 17-19 maja 2017r odbyła się wycieczka w Pieniny uczniów klas V-VI.

Opiekunami byli p. Magdalena Siwek, p. Joanna Kościołko, p. Maria Gnap i p. Dariusz Tomaszewski.
Wczesnym porankiem 17 maja wyjechaliśmy w stronę Pienin. Pogoda była znakomita  i humory wszystkim dopisywały.

Po  przyjeździe do Sromowiec zaplanowana była pierwsza atrakcja- spływ Dunajcem. Płynęliśmy 2,5 godz. Podziwialiśmy piękne widoki , słuchaliśmy opowieści flisaków, którzy przedstawiali nam historię gór jak również samego miasta Szczawnicy,  do którego płynęliśmy. Następną atrakcją był wyjazd wyciągiem na Palenicę, na której wszyscy zjeżdżaliśmy torem saneczkowym. Zwiedzaliśmy jeszcze miasto Szczawnicę. Widzieliśmy Plac Dietla, pomnik Henryka Sienkiewicza, Park Zdrojowy.

Drugiego dnia pojechaliśmy do Jaworek i zwiedziliśmy wąwóz Homole. Następnie pojechaliśmy do Krościenka i trasą turystyczną weszliśmy na szczyt Trzech Koron. Wszyscy zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do ośrodka wypoczynkowego na kolację, a później czekało na nas ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Wszyscy bardzo miło się bawiliśmy, grając w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, bilard czy piłkarzyki .

Trzeciego dnia zwiedziliśmy zamek w Czorsztynie, zaporę wodną oraz jezioro Czorsztyńskie , podziwialiśmy piękne widoki Tatr.
Następnie udaliśmy się do  Bukowiniy Tatrzańskiej, gdzie szaleliśmy  w wodach termalnych. Tam zapomnieliśmy o zmęczeniu, po prostu wszyscy fantastycznie się bawili.

Te trzy dni wycieczki wiele nas nauczyły , mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki Pienińskiego Parku Narodowego, odpocząć i świetnie się bawić.

A oto krótka fotorelacja:


I SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ MATEMATYKI”

       Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Tyszowcach odbył się Konkurs Matematyczny o tytuł „Mistrza Matematyki klas IV, V i VI”.
Przebiegał on w dwóch etapach:
- I etap (pisemny) – 5 kwietnia 2017r.
Uczestnikami byli uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas IV – VI.
- II etap (ustny) – 27 kwietnia 2017r.
Wzięli w nim udział uczniowie wyłonieni po I etapie i miał charakter rywalizacji międzyklasowej.

Do II części konkursu zakwalifikowali się uczniowie:
- z klas czwartych:
1. Podgórski Mateusz kl. IVa
2. Pacaj Jakub kl. IVa
3. Pasiecznik Jakub kl. IVa
4. Smyk Karolina kl. IVa
5. Gacki Mateusz kl. IVb
6. Furman Dominika kl. IVb

- z klas piątych:
1. Taranowicz Szymon kl. Va
2. Bartosiewicz Luiza kl. Va
3. Sroga Julia kl. Vb

- z klas szóstych:
1. Kościołko Karolina kl. VIa
2. Mazurek Kacper kl. VIb

Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych,
ale wymagające logicznego myślenia.

Wyniki konkursu:

Mistrzem Matematyki klas IV został Mateusz Podgórski
Mistrzem Matematyki klas V została Luiza Bartosiewicz
Mistrzem Matematyki klas VI został Kacper Mazurek

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Pani Dyrektor medale i nagrody, a pozostali uczestnicy upominki.

DZIEŃ KOBIET


„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń w barwach kwiatów -
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.”


Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
ul. Kościelna 25
22-630 Tyszowce
tel. fax. 846619688
e-mail. sptyszowce@op.pl
Wróć do spisu treści